Poprzez synergię doświadczenia wywodzącego się z wielu lat służby, wiedzy instytucjonalnej instruktorów i specjalnie zaprojektowanej infrastruktury obiektów szkoleniowych S.W.A.T. RANGE  zapewnia najwyższy poziom realizacji szkolenia w całej przestrzeni operacyjnej. Ciągle analizujemy dynamicznie zachodzące zmiany środowiska starając się przewidzieć kolejną ewolucję konfliktu i dostosować nasze kluczowe kompetencje, aby zadowolić wymagających klientów.

Zasady współpracy

– Szkolenia przede wszystkim dedykowane i dostępne są dla personelu służb mundurowych oraz podmiotów jednostek organizacyjnych i instytucji porządku publicznego;

– Warunkiem koniecznym do spełnienia w procesie kwalifikacyjnym jest zapoznanie się z warunkami szkolenia i podpisanie oświadczenia o aktualnym stanie zdrowia, świadomości zagrożeń wynikających z realizacji przyjętego programu szkolenia;

– Każdy z uczestników spośród personelu mundurowego powinien przedstawić aktualny certyfikat stwierdzający dostęp do informacji niejawnych;

– Każdy z uczestników spośród personelu cywilnego powinien przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) za popełnienie przestępstw umyślnych oraz udokumentować, że nie są wobec niego prowadzone czynności karne, procesowe i inne w tym zakresie – Aby uzyskać zaświadczenie z  — złóż w KRK wniosek o udzielenie informacji o osobie;

– Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji kandydatów zainteresowanych odbyciem szkoleń oraz prawo odmowy wykonania szkolenia jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione lub zachodzą inne przesłanki świadczące na niekorzyść zainteresowanej osoby;

– Szkolenia nie prowadzi się lub szkolenie przerywa się po zaistnieniu następujących czynników:

* Szkolony personel nie stosuje się do poleceń prowadzącego

* Szkolony personel nie przestrzega obowiązujących warunków bezpieczeństwa w tym szczególnych warunków bezpieczeństwa w zakresie szkoleń specjalistycznych

* Szkolony personel łamie obowiązujące regulaminy obiektów infrastruktury szkoleniowej;

* Szkolony personel pozostaje pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających – mających wpływ na zmianę poziomu świadomości;

* Szkolony personel nie mógł zostać pozytywnie zweryfikowany w zakresie ochrony informacji niejawnych;

– Do każdego projektu podchodzimy w sposób indywidualny.