Nazwa ale przede wszystkim zakres działania nawiązuje do Military Assistance Advisory Group (MAAG) czyli stanowi Pomoc Wojskową lub Wsparcie Wojskowe. SOG były to wyspecjalizowane zespoły doradcze odpowiedzialne za pomoc w organizacji i szkoleniu sił policji i wojska innych państw. Przed i w trakcie konfliktu wietnamskiego, na terenie Azji południowo – wschodniej  działały trzy takie grupy. Obecnie za realizację przedsięwzięć w zakresie Pomocy Wojskowej lub Wsparcia Wojskowego odpowiedzialne są przede wszystkim pododdziały Sił Specjalnych, choć także w mniejszym stopniu zadanie te realizują inne pododdziały. Celem takiego działania poza szkoleniem personelu jest nawiązanie i utrzymanie stosunków partnerskich z innymi krajami.

W ramach Pomocy Wojskowej jako personel mający ponad 20 letnie doświadczenie w realizacji tego typu projektów, w tym również w strefie działań wojennych, oferujemy dedykowane programy szkolenia na rzecz jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz innych służb porządku publicznego.

Jesteśmy otwarci na współpracę z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz z jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Współpracujemy z przedstawicielami klubów i stowarzyszeń strzeleckich o charakterze pro-obronnym.

W ramach programu S.W.A.T. RANGE – SOG MILITARY ASSISTANCE oferujemy między innymi:

– szkolenie kadr instruktorskich w wybranym zakresie;

– szkolenie bojowe w pełnym zakresie;

– szkolenie kierowniczej kadry w wybranym obszarze szkolenia bojowego;

– doradztwo i wsparcie mentorskie;

– pomoc w organizacji szkolenia;

– pomoc w zabezpieczeniu i ochronie na zagrożonych kierunkach, obiektach;

– wsparcie mentorskie w zakresie przygotowania, opracowania, przeprowadzenia i podsumowania złożonych projektów szkoleniowych,

– kształcenie kadr odpowiedzialnych za funkcjonowanie i zabezpieczenie obiektów infrastruktury krytycznej.

– audyt bezpieczeństwa.

Jedynie wybrane zagadnienia programu stanowią zakres wiedzy dostępny dla każdego posiadacza broni, strzelca sportowego, kolekcjonera, pasjonatów, kadry kierowniczej i personelu obiektów infrastruktury cywilnej.