3 Gun

„Tutaj, aby utrzymać się w tym samym miejscu […], trzeba biec, ile sił”. Lewis Carroll

Polega na bardzo szybkim wykonywaniu czynności manualnych (procedur) oraz na bardzo szybkim strzelaniu kilku strzałów stojąc / w ruchu, zza zasłon i w składzie pododdziału w trakcie wykonywania zadania taktyczno – ogniowego, w trakcie wykonywania przejść i wyłomów.

Szkolenie to stanowi ukoronowanie cyklu szkolenia strzelca. Kurs przeznaczony jest dla osób które ukończyły szkolenie podstawowe i średnio zaawansowane pistolet/karabin, w stopniu dobrym opanowały pracę z pistoletem i karabinkiem i chcą rozwijać swoje umiejętności w kierunku strzelania bojowego. Szkolenie zaczyna się od sprawdzenia i przypomnienia najistotniejszych zagadnień z poziomu podstawowego i średniozaawansowanego. Następnie w miarę możliwości poznawczych kursanta / grupy dopasowujemy i rozwijamy program o kolejne złożone zagadnienia.

Program kursu opracowany jest dla potrzeb jednostek uderzeniowych wojska i służ mundurowych, w tym komórek realizacji oraz jednostek wsparcia bezpośredniego i zabezpieczenia działań. Możliwa jest kompleksowe współdziałanie pomiędzy dwiema formacjami różnego przeznaczenia w celu realizacji wspólnego scenariusza.

Wybór broni głównej lub zapasowej w różnych okolicznościach odbywa się według ściśle określonych procedur i ma swoja specyfikę. Wykorzystujemy wcześniej nabyte umiejętności manualne, pokazując w jakich warunkach, kiedy i jak dokonać zmiany broni, żeby było to taktycznie uzasadnione, szybkie, skuteczne a przede wszystkim bezpieczne dla strzelca / zespołu oraz osób postronnych. Podczas tego etapu poznasz sposoby prowadzenia skutecznego ognia w ruchu i wykorzystując różne postawy. Kurs charakteryzuje się dużą dynamiką podejmowanych czynności, dlatego niezbędne są solidne podstawy obchodzenia się z bronią, po szkoleniu podstawowym, tak aby wszystko odbywało się bezpiecznie i miało swoją kolejność. Tylko wtedy można płynnie przechodzić do trudniejszych elementów szkolenia.

Alternatywne postawy strzeleckie, praca na zasłonach różnego typu i złożone scenariusze taktyczne wymagające oddziaływania ogniowego, taktyki i technik operacyjnych to niektóre z elementów kursu. Możemy dostosowywać określone pakiety szkoleniowe w zależności od potrzeb Klienta. Możliwa jest kompleksowe współdziałanie pomiędzy dwiema i więcej formacjami różnego przeznaczenia w celu realizacji wspólnego scenariusza

Zakres wiedzy nie jest dostępny dla każdego posiadacza broni, strzelca sportowego, kolekcjonera, pasjonatów.

Nauczysz się pracować w grupie podczas wykonywania złożonego zadania taktyczno – ogniowego.   Zweryfikujesz i podniesiesz poziom posiadanych kwalifikacji strzeleckich.

Na realizację programu konieczna jest duży limit amunicji.

Wymagane doświadczenie kursanta: po szkoleniu średniozaawansowanym. Wymagane pełne umundurowanie i wyposażenie bojowe.

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od przyswajania materiału przez kursantów. Kolejne zagadnienia nie będą przedstawiane zanim kursant nie opanuje wcześniejszego tematu.