Nasze szkolenia pozbawione są służbowych, proceduralnych ograniczeń i przewidywalności.

Głównym przedmiotem szkolenia bojowego w ramach którego przygotowuje się pododdziały jest taktyka.

Program i zakres szkolenia taktycznego może zostać ustalony w porozumieniu z klientem. Może obejmować takie zagadnienia jak planowanie działań, obrona, atak, wycofanie, przełamanie, wyjście na skrzydło, wsparcie ogniowe i wsparcie z powietrza, ewakuację personelu, przenikanie, rozpoznanie, działania nieregularne.

Zakres ten stanowi ogólną podstawę do planowania szkolenia indywidualnego, zespołowego i zgrywającego. Podlega on stałej modyfikacji i uzupełnieniu w celu optymalnego przygotowania stanu osobowego do realizacji zadań.

Zajęcia w przeważającej większości prowadzone są w terenie, na realnych obiektach, z pozorowaniem przeciwnika oraz jego przeciwdziałaniem oraz na strzelnicach a na zaawansowanym poziomie z użyciem ostrej amunicji. Cykl zajęć praktycznych poprzedzony jest etapem teoretycznym.

Osoby kierowane na szkolenie przede wszystkim zdobędą wiedzę w jaki sposób budować warsztat dydaktyczny instruktora oraz praktycznie zapoznają się ze wszystkimi technikami i procedurami do każdego typu działania.

Dedykowane szkolenie taktyczne  – wspólnie z zamawiającym dokonamy analizy i zdefiniowania potrzeb w odniesieniu do środowiska pracy / służby.

Następnie określimy zakres i treść zagadnień do ułożenia kompleksowego treningu biorąc pod uwagę oczekiwany stan końcowy.

Etap podstawowy. Wykłady.

Przygotowanie teoretyczne uczestników – polega na przekazaniu niezbędnej wiedzy w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia działań taktycznych.

Etap praktyczny. Praktyczne działanie w terenie.

Praktyczne ćwiczenie w terenie polega na przeprowadzeniu procesu planowania, przygotowania i realizacji działania w zależności od przyjętego sposobu i zakładanego celu.

Wspólnie z zamawiającym określimy niezbędny limit środków i czasu do planowania działania, przygotowania elementów i realizację czynności.

Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo wykonywanych czynności.

Nie mniej ważne są dokładność, precyzja, szybkość i powtarzalność oraz skrytość i zaskoczenie.

Z nami nauczysz się i podniesiesz poziom posiadanej wiedzy i umiejętności.